Informacje dla autorów artykułów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego

 1. W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma, w języku polskim i angielskim.
 2. Zaakceptowane przez redakcję artykuły zostaną przekazane do recenzji (etyka publikacji) do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej.
 3. Lista recenzentów zostanie opublikowana w ostaniem zeszycie w roku oraz na stronie internetowej czasopisma ( Przejdź ).
 4. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie, artykułu do publikacji (formularz recenzji –  pobierz).
 5. Redakcja Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.
 6. Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 7. Guest authorship (honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, tj. nieprzestrzegania działań wykluczających występowanie opisanych wyżej zjawisk.
 9. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), a główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy wypełniają oświadczenia (druk oświadczenia – pobierz).
 10. Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Etyka publikacji i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w czasopiśmie (standardy COPE)
 12. Autor przesyła do redakcji tekst artykułu przygotowany według wymogów redakcyjnych (wymogi redakcyjne – pobierz). Autor ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach.

Pierwotną wersją wydawanego czasopisma naukowego jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.

Opłata za publikację artykułu wynosi 700,00 zł + 23% VAT.

Czasopismo jest kwartalnikiem. Każdy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego otrzymuje 13 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dn. 23 grudnia 2015).

Przygotowanie artykułów do publikacji:

W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o przesłanie artykułów pocztą elektroniczną na adres: problemy_rs@sggw.pl

Wzorzec edytorski jest umieszczony na stronie internetowej czasopisma (formatka artykułu ze zdefiniowanymi stylami – pobierz). Artykuły powinny być napisane w edytorze Word w języku polskim lub angielskim. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 10 stron maszynopisu.

 

Zalecenia redakcyjne

 1. Format strony A4, marginesy dolny i górny 5,3 cm, lewy i prawy 4 cm, nagłówek 1,25 cm, stopka 4,3 cm.
 2. Imię i nazwisko autora czcionka Times New Roman, rozmiar 10 pkt, Afiliacja autora czcionka 10 pt, odstęp pojedynczy, wyrównanie do lewej. Tytuły i adres elektroniczny autora w przypisie, nr ORCID.
 3. Tytuł artykułu (w języku polski i angielskim) czcionka Arial 12 pkt pogrubiony, odstęp przed tytułem polskim 24 pt, a po tytule 12 pt, przed angielskim 0 pkt, po 12 pkt, wyrównanie do lewej.
 4. Obowiązkowe merytoryczne streszczenie artykułu, polskie (synopsis) i angielskie (abstract), zawierające cel i metody wykorzystane w pracy oraz główne wyniki i wnioski. Słowa Synopsis i Abstract (pogrubione), po nich kropka, tekst czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pt.
 5. Słowa kluczowe i Key words (pogrubione), po nich dwukropek, liczba słów kluczowych od 3 do 6, tekst czcionka 8 pkt., wcięcie od lewej i prawej 0,7 cm, odstęp po 12 pkt.
 6. Kody JEL /JEL codes: dostępne na: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html.
 7. Tekst artykułu napisany czcionką Times New Roman rozmiar 10 pkt, interlinia pojedyncza, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 0,7 cm.
 8. Tytuły rozdziałów i spisu literatury czcionka Arial 11 pkt, pogrubione, odstęp przed 22 pt., odstęp po 11 pkt, wyrównanie do lewej.
 9. Tytuły rysunków i tabel podwójne (polskie i angielskie), wyjustowane. Tytuł polski tabel czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, odstęp przed 12 pkt., odstęp po 4 pkt. Tytuł angielski tabel j.w., ale odstęp przed 0 pkt, po 4 pkt.
 10. Tekst tabeli czcionka 8 pkt, interlinia pojedyncza, odstęp przed i po 2 pkt.
 11. Tytuły rysunków w języku polskim (odstęp przed 6 pkt, odstęp po 4 pkt) i angielskim (odstęp przed 0 pkt, odstęp po 4 pkt), poza tym jak w tabeli.
 12. Rysunki w kolorach kontrastowych lub ze zróżnicowaną teksturą, bo publikacja będzie czarno-biała. Rysunki w powszechnie stosowanych edytorach i aktywne (podatne na redakcję w ogólnie dostępnym oprogramowaniu).
 13. Źródło tabel i rysunków czcionka 8 pkt., odstęp przed 4 pkt, po 6 pkt.
 14. Przypisy tekst wyjustowany, czcionka 8 pkt., interlinia pojedyncza.
 15. Spis literatury wg stylu APA czcionka 8 pkt. interlinia pojedyncza, wysunięcie 0,7 cm. Spis literatury według schematu: nazwisko, inicjały imion [rok]: tytuł, czasopismo, nr, strony. Tytuły czasopism kursywą. W książkach po tytule wydawca i miejsce wydania. W pracach zbiorowych: tytuł. [rok]. Inicjały imion i nazwisko redaktora z zaznaczeniem (red.) itd. W przypadku pozycji nieanglojęzycznych należy podać tytuł artykuł w języku angielskim w nawiasie po tytule oryginalnym.
 16. Odsyłacze do literatury w nawiasach kwadratowych, według schematu [autor rok], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok]. Przy powtarzających się w jednym roku publikacjach dodawanie po roku A, B itd.
 17. Numery stron w stopce: czcionka 11 pkt, wyśrodkowane.